Nico Assendelft

Voormalig secretaris en penningmeester van de Kortebaanbond, de heer Nico Assendelft, is op woensdag 1 juli 2020 postuum benoemd tot Vriend van Verdienste van Kortebaandraverijen.nl. Zijn zoon Pim Assendelft (foto boven) nam op deze dag de oorkonde voor zijn vader in ontvangst tijdens de passage van de Tour de Kortebaan in Hillegom.

Hoewel Kortebaanvereniging ‘Hillegom en Omstreken’ in 1906 is opgericht en nu inmiddels 114 jaar bestaat, heeft zij niet alle jaren gekoerst. Na 1931 kwam de klad erin en was het een vereniging in ruste. Na de oorlog in 1947 pakte men in Hillegom de draad weer op. Er werd een bestuur gevormd en door impulsen van onder andere de heer Assendelft veroverde Hillegom een vaste plaats op de jaarlijkse kortebaankalender.

Een bestuursfunctie in een plaatselijke vereniging met enig aanzien, kan men zien als een erebaan. Je wordt er vaak voor gevraagd en de functie zorgt meestal ook voor persoonlijk aanzien. Echter, voor Assendelft was het daarom allemaal niet te doen. Zijn liefde voor de paardensport, en de kortebaan in het bijzonder, dreef hem naar meer. Het toenmalige bestuur van de in 1931 opgerichte ‘Bond van Harddraverijverenigingen en Belangen in Nederland’ riep tijdens haar Algemene Ledenvergadering in november 1948 haar leden op kandidaten naar voren te schuiven voor een nieuw zeskoppig hoofdbestuur. Zonder aarzelen stelde de heer Assendelft zich daarvoor beschikbaar. Geen sinecure, in een tijd waarin reizen nog een groter probleem was dan tijdens de coronacrisis en termen als ‘reis en onkostenvergoeding’ nog moesten worden uitgevonden.

Nico Assendelft was penningmeester en secretaris van 1949 tot zijn overlijden in 1957.

Secretaris en penningmeester

In de Algemene Voorjaarsvergadering op 10 maart 1949 werden uit tien kandidaten de nieuwe bestuursleden gekozen. Van de 33 aanwezige verenigingen stemden er 20 op de heer Assendelft en werd hij als derde gekozen. In de daaropvolgende bestuursvergadering, vrijdag 6 april 1949, werden de bestuursfuncties ingevuld. Vanaf die datum was de heer Assendelft (geboren op 30 november 1895) secretaris en penningmeester van wat nu heet de Kortebaanbond.

In zijn eerste jaar, 1949, deed ook de Totalisator weer zijn intrede op de drafbanen. In zijn jaarverslag schreef de secretaris dat de verwachtingen hieromtrent hooggespannen waren, maar niet werden waargemaakt. Er waren nogal wat verenigingen die het financieel niet meer konden bolwerken en de bekende pijp aan Maarten gaven. Aan het eind van 1949 waren nog 28 verenigingen in de Kortebaanbond verenigd. Het totaal aan uitgaven beliep in 1949 1.880,89 gulden terwijl de inkomsten 1.748,86 gulden waren. Een achteruitgang dus van 132,03 gulden. Echter, de Kortebaanbond kon het lijden. Het kassaldo bedroeg op 31 december 1949 2.628,12 gulden.

Kort en bondig

Elk jaar schreef de heer Assendelft een jaarverslag en een financiële verantwoording. Deze waren kort en bondig. De Bond was blij met haar secretaris/penningmeester die overigens voor hem persoonlijk, een assistent aanstelde, in de persoon van de heer H.W. Elfering. In de Algemene ledenvergadering van 1951 werd hij met algemene stemmen herkozen. In die vergadering werd er ook geloot voor een rooster van aftreden. De heer Assendelft lootte met twee andere bestuursleden 1952. Ook in die vergadering werd hij zonder tegenstemmen herkozen. Dit herhaalde zich nog eens in 1954.

Op vrijdag 18 november 1955 liet hij zich, wegens een verblijf in het ziekenhuis, eenmalig voor een bestuursvergadering vervangen door zijn assistent Elfering. Dat was het eerste teken dat zijn gezondheid achteruitging. Al duurde het nog een jaar voordat hij op 2 november 1956 nog eens een bestuursvergadering wegens ziekte moest laten schieten. Wel stelde hij zich beschikbaar voor een volgende bestuursverkiezing die tijdens de voorjaarsvergadering in 1957 zou worden gehouden.

Verlies

Vanwege het 25-jarig bestaan van de ‘Bond van Harddraverijverenigingen en Belangen in Nederland’ organiseerde het een feestelijke voorjaarsvergadering op 3 april 1957. Het was juist in die vergadering dat de toenmalige voorzitter de heer De Vroomen in enkele goed gekozen en gevoelvolle woorden kenbaar maakte dat de Bond op 18 januari 1957 een zeer gevoelig verlies geleden heeft door het overlijden van de heer Assendelft. Deze rustige man die accuratesse paarde aan netheid en ook als mens aller waardering had, liet vooral bij hen die nauw met hem samenwerkte een enorme leegte achter.

Deze rustige man paarde accuratesse aan netheid en had ook als mens aller waardering

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.