Dirk Beekhoven

Dirk Beekhoven (1881-1960) is op woensdag 22 juli 2020 postuum benoemd tot ‘Vriend van Verdienste’ van Kortebaandraverijen.nl. Zijn kleindochters Lida van den Boezem, Geraldine Beekhoven en Else Weddepohl namen op deze dag de oorkonde in ontvangst.

Hoe bevlogen kan je zijn? Samen met de medebestuursleden organiseer je elk jaar een kortebaan in je woonplaats Enkhuizen. Echter, voor Dirk Beekhoven is dat niet genoeg. Hij treedt in contact met de andere West-Friese organisaties Medemblik en Hoorn en bedenkt een manier om alle kortebaanverenigingen uit Noord-Holland te verenigen. Na samenspraak met de heren J.F. Teunis uit Medemblik en B. Gras uit Hoorn wordt een bijeenkomst belegd in Hotel Het Gulden Vlies in Alkmaar. Het is 16 december 1931, om 5 uur in de middag, wanneer zeventien Noord-Hollandse organisaties de presentielijst tekenen. Tijdens de vergadering blijkt dat de eensgezindheid groot is. Al snel wordt besloten dat alle verenigingen 5 gulden storten. Daarmee is de Kortebaanbond opgericht!

Naast de twee al genoemde personen worden na gehouden stemming de heren A. Prins uit Zaandam en de heer C. Roggeveen aan de voorlopige commissie toegevoegd. En omdat hij de bijeenkomst notuleerde, is Beekhoven de eerste secretaris.

Dirk Beekhoven legde de basis voor de huidige Kortebaanbond. Foto: Rijkspolitie.

In de daaropvolgende algemene vergadering van 18 februari 1932, ook weer gehouden in hotel Het Gulden Vlies, worden de voorlopige bestuursleden bij acclamatie definitief aangewezen. Door middel van een papieren stemming wordt een penningmeester gekozen. Met dertien van de zestien uitgebrachte stemmen komt Beekhoven als winnaar uit de bus. Hij aanvaardt zijn aanstelling en is daarmee secretaris én penningmeester.

Landelijk karakter

Hoewel de Kortebaanbond in eerste instantie is opgericht voor de Noordelijke kortebaanorganisaties, wordt in de Bestuursvergadering van 26 november 1932 besloten de Bond een landelijk karakter te geven. Vanaf het begin is het een succes. In de algemene vergadering van 4 april 1935 begint secretaris Beekhoven zijn jaarverslag met de constatering dat de Bond zich in de korte tijd van haar bestaan een behoorlijke plaats in de drafsport heeft weten te verzekeren en veel propaganda voor de kortebaan heeft kunnen maken. De Kortebaanbond heeft op dat moment maar liefst vijftig leden. Ook met de financiën staat de Bond er goed voor. Het jaar 1934 wordt begonnen met een batig saldo van 486,73 gulden. Aan het einde van het jaar is er een saldo van 1.109,30 gulden.

Naast zijn werk als secretaris en penningmeester van de Kortebaanbond benut Beekhoven alle gelegenheden om de kortebaan te promoten. In zijn jaarverslag van 1939 schrijft hij: “Wij staan weer aan de vooravond van een nieuw seizoen. Zal het een goed seizoen worden? Wij weten het niet, maar staat schouder aan schouder indien het er om gaat de belangen van onze oude historische kortebaan te behartigen en te verdedigen. Maak propaganda indien gij er maar enigszins voor in de gelegenheid zijt. Onbekend maakt onbemind.”

Dirk Beekhoven, zittend in het midden, als inspecteur van de politie in 1933. Foto: Rijkspolitie.

En op 21 maart 1940: “Wij leven in een zeer bewogen tijd en er zal het komende seizoen weer veel van u worden gevergd om de diverse scheepjes zeilende te houden. Laat geen torpederingen u echter afschrikken en blijf varen. Hoe zwaarder de strijd hoe schoner de overwinning.”

Accuraat

Dat Beekhoven een accuraat man was, bewijst hij met het schrijven van de notulen van bestuur- en jaarvergaderingen en de daarbij behorende jaarverslagen. Tussen de jaren 1931 en 1949 schrijft hij er tallozen. Hij leest ze altijd zelf voor tijdens de vergaderingen. Nooit is er door bestuursleden of afgevaardigden van verenigingen op geappelleerd. Zijn verslagen worden altijd ‘onveranderd goedgekeurd’.

Ook tijdens de oorlog houdt de Kortebaanbond elk jaar minstens één bestuur- en jaarvergadering. Vaak is het Hotel Krasnapolsky in Amsterdam de locatie. Opvallend detail: nooit schreef Beekhoven in zijn verslagen over de oorlogssituatie.

Beekhoven was een man van reglementen en statuten. Misschien had zijn beroep als politieman daar iets mee van doen. Hij was zeker geen tegenstander van veranderingen, maar dan wel volgens de regels. Wanneer de voorzitter op 29 maart 1947 een voorstel indient voor contributieverhoging, wijst de secretaris iedereen op het reglement. Deze schrijft voor dat een desbetreffend voorstel eerst op de agenda moet worden gezet van de algemene jaarvergadering. Alleen dan kunnen de leden hierover een beslissing nemen.

Dirk Beekhoven (links) tijdens de kortebaandraverij in ‘zijn’ Enkhuizen. Foto: Harry Beijs.

Voor de bestuursverkiezing in 1949 stelt Beekhoven zich niet meer verkiesbaar. In de Algemene vergadering van 10 maart 1949 kiezen de leden zes bestuursleden. Zij nemen allemaal hun benoeming aan. Het duurt dan tot de rondvraag totdat de afgevaardigde van Purmerend voorstelt om de afgetreden secretaris en penningmeester als erelid te benoemen. In de bestuursvergadering op 6 april 1949 komt de benoeming aan de orde. Het blijkt dat volgens de statuten ereleden alleen worden gekozen op voordracht van het bestuur in een algemene vergadering. Een benoeming op voordracht van een vereniging is niet geldig. In de volgende vergadering zal dit punt weer aan de orde komen.

Pas in de algemene vergadering op 22 december 1949 draagt de voorzitter Beekhoven aan als erelid. Een ruime meerderheid van de leden stemt vervolgens voor. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft deze statuten en reglementen niet nodig. Wij zijn er trots op om de heer Beekhoven te hebben opgenomen in onze eregalerij als ‘Vriend van Verdienste’.

Staat schouder aan schouder indien het er om gaat de belangen van onze oude historische kortebaan te behartigen en te verdedigen

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.